Uchwała krajobrazowa w Świnoujściu – drugie wyłożenie.

Od środy 14 sierpnia 2019 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście będzie można zapoznać się z projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście.
Projekt uchwały zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 14 sierpnia do 12 września 2019 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5, w godzinach pracy urzędu.
Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Świnoujście na Stanowisku Obsługi Interesantów,
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,
Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostaną bez rozpoznania.
BIK UM Świnoujście


Dodaj komentarz